!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Regler för renovering

Styrelsen beslutade i augusti 2017 att alla renoveringar eller ombyggnationer som berör el, vatten, värme, avlopp, ventilation samt ändring av lägenhetens planlösning ska anmälas till och godkännas av styrelsen.

Syftet med ovanstående beslut är att försöka minimera riskerna för skador på fastigheten på grund av felaktigt utförda arbeten. Skador till följd av felaktigt utförda arbeten kan kosta både förening och lägenhetsinnehavare stora belopp.

Det är lägenhetsinnehavarens skyldighet att anmäla kommande arbete till styrelsen och se till att det finns ett godkännande innan ett kontrakt tecknas med en utförare. Se till att anmäla kommande arbeten i god tid så att styrelsen har tid att behandla anmälan på ett bra sätt. Godkännande från styrelsen fås inom tre veckor beroende på komplexitet på arbetet.

I anmälan till styrelsen ska framgå:

  • Vilken lägenhet avses
  • Beskrivning av vad som ska göras
  • Ändras planlösning eller utformning ska ritning/skiss bifogas (styrelsen kan bistå med underlag i form av originalritningar)

Kontrakt

Teckna alltid ett skriftligt avtal med den/de som ska utföra ett arbete i lägenheten.

Hos konsumentverket finns Hantverkarformuläret (just nu i årgång 2014) som är en bra mall när man som konsument ska köpa hantverkstjänster.

Försäkringsbevis

För att säkerställa att tänkt utförare har rätt försäkringsskydd, begär att få se en kopia på företaget/företagens försäkringsbevis.

Elinstallationstjänster

Från 1 juli 2017 har Sverige en ny elsäkerhetslagstiftning. Den som ska köpa elinstallationstjänster behöver känna till vissa delar i lagstiftningen. Hos elsäkerhetsverket finns all information som behövs. De viktigaste punkterna är:

  • Kontrollera alltid att elinstallationsföretaget finns i Elsäkerhetsverkets register
  • Kontrollera att företaget är registrerat för den verksamhetstyp som det aktuella arbetet kräver
  • Läs noggrant igenom avtalsvillkoren innan du anlitar företaget
  • Spara dokumentationen av utförda elinstallationsarbeten och vem som gjort vad i din elanläggning. Detta behöver du kunna visa upp vid överlåtelser, försäkringsärenden med mera
  • Om företaget saknas i Elsäkerhetsverkets register, kontakta företaget och fråga varför. Det kan hända att de använder ett annat företag för sina elinstallationstjänster och då ska du kontrollera att det företaget är registrerat istället. Om företaget är ovilligt att svara på dina frågor eller inte ger något klart besked till dig om varför det inte är registrerat, bör du göra en anmälan till Elsäkerhetsverket.
  • Alla företag som utför elinstallationsarbete på annans elanläggning ska vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. Är företaget inte registrerat arbetar de olagligt och ska inte anlitas.

Byggregler

Alla arbeten som utförs ska uppfylla kraven i gällande utgåva av Boverkets byggregler (BBR).

Vissa branscher har utarbetat egna regelverk och system för auktorisation/behörighet. Utförda arbeten ska uppfylla regelverk i respektive bransch. Se även till att företag eller personer i företaget som utför arbete är auktoriserade och/eller behöriga för det arbete som ska utföras. Nedan är två viktiga branschregelverk för att undvika vattenskador.

Ventilation

Fläkt med motor får under inga omständigheter anslutas till fastighetens ventilationssystem. Kontakta gärna styrelsen före köp av spiskåpa för att säkerställa att rätt modell köps. 

Blandare

Vid köp av nya blandare (gäller alla typer av blandare) ska det säkerställas att blandaren är konstruerad för att sitta i ett hus med varmvattencirkulation (VVC).

Avfallskvarn

Installation av avfallskvarn är förbjudet i Solna kommun.

Besiktning

Vid genomförande av större renoveringar (exempelvis köksrenovering och badrumsrenovering) rekommenderar styrelsen att man anlitar en oberoende besiktningsman som besiktigar det arbete som entreprenören utfört.

Kvitton och dokumentation

Begär alltid att få kvitton på utfört arbete samt övrig erforderlig dokumentation så som kvalitetsdokumentation. Ändras planlösning eller annat ska föreningens förvaltningsdokumentation uppdateras så att föreningen alltid har uppdaterade ritningar över fastigheten.

Uppdaterad 2018-08-20 av Styrelsen